Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

Raovat.vn hỗ trợ tốt hơn nữa người dùng

Raovat.vn mong muốn lắng nghe các ý kiến đề xuất của người dùng để ngày càng hoàn thiện hơn nữa hệ thống dịch vụ, đồng thời giải đáp các thắc mắc của người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminJimmy (CS khách hàng, RAOVAT.VN) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

8 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base