Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

Cần có thêm chuyên mục kết bạn

Tôi muốn đăng tin kết bạn nhưng không biết là đăng ở đâu thì mới hợp lệ. Đề nghị ad bổ sung hoặc hướng dẫn thêm

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Đức Minh shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base