Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

Cách khắc phục lỗi Error 400 khi đăng nhập bằng Google

Lỗi 400 xảy ra khi bộ nhớ cookies trên trình duyệt bị đầy

Để khắc phục lỗi này khi đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn có thẻ làm như sau.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete. Sau đó đánh dấu chọn Cookies and Website data, rồi nhấn nút Clear

11 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminJimmy (CS khách hàng, RAOVAT.VN) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

5 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • hieu commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Cách khắc phục lỗi Error 400 khi đăng nhập bằng Google

    Lỗi 400 xảy ra khi bộ nhớ cookies trên trình duyệt bị đầy

    Để khắc phục lỗi này khi đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn có thẻ làm như sau.

    Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete. Sau đó đánh dấu chọn Cookies and Website data, rồi nhấn nút Clear

Feedback and Knowledge Base