Gửi đề nghị hoặc ý kiến của bạn ...

AD kiểm tra giúp mình lỗi sao mà không thấy mail kích hoạt tin đăng với. Tài khoản: nhattieunaiha2015. Mình đăng tin xong ko thấy mail

Tài khoản: nhattieunaiha2015. Mình đăng tin xong ko thấy mail kích hoạt tin đăng gì cả AD ơi. Mong AD để ý giúp mình vơi. gửi mail kích hoạt vào mail: phamninh.haiphatland@gmail.com giúp mình với nhé

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
phamninh.haiphatland shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base